Rök- och drogpolicy för Berga naturbruksgymnasium

Rök- och drogpolicy

På Berga arbetar vi för en rök-och drogfri skola. Vi vill ge alla elever en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och rök-och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma skyldigheter som andra arbetsplatser.

Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa/agera om tobak eller droger förekommer i skolmiljön.

 

Rök/drogpolicyn utgår från barnkonventionen, tobakslagen 1993:581, arbetsmiljölagen (AML), skollagen och socialtjänstlagen.

 

Rök/Drogpolicyn gäller alla som vistas inom skolans område och skall vara känd bland elever, personal, vårdnadshavare samt besökare. Drogförbudet gäller dygnet runt och alla dagar i veckan.

 

Definition

En rök- och drogfri skola innebär att varken tobak, alkohol, narkotika eller andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte, får förekomma i eller i anknytning till skolmiljön.

Vissa läkemedel kan ge positivt utslag i samband med drogtest och i de fallen krävs ett läkarintyg på att eleven har dessa ordinerade av läkare.

 

Syfte

 • Förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger.
 • Verka för att eleverna, skolan och skolans område ska vara en drogfri miljö.
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö (5 kap 3§ Skollag 2010:800).
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättning för att nå kunskapskraven i skolan.
 • Förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
 • Skydda eleverna från droger. (Lag 2018:1197 om Förenta nationernas lag om barnets rättigheter).

 

 

Mål

Att Berga ska vara en helt rök och drogfri skola

Delmål

 • Drogpolicyn skall vara känd bland elever, personal och vårdnadshavare.
 • Medvetandegöra för elever och personal om hälsoriskerna med rök/drogmissbruk genom information.
 • Successivt minska antalet tobaksbrukare och att arbeta förebyggande med att ej fler börjar med rökning. Rökning innefattar alla tobaksvaror tex. Cigaretter, e-cigaretter, pipa och vattenpipa.

 

Drogpolicyn utgår från barnkonventionen Artikel 33, tobakslagen 1993:581 och arbetsmiljölagen (AML)

Barnkonventionen Artikel 33

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropiska ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.”

Tobakslagen

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet
eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar. Rökning innefattar rökning av alla tobaksvaror som exempelvis cigaretter, e-cigaretter, pipa och vattenpipa.

Arbetsmiljölagen (AML)

Undervisningen i skolan kan dock med stöd av AML tillfälligt avbrytas om situationen i klassrummet eller undervisningssituationen är ohållbar. Den elev som upptäckts använda droger har rätt enligt AML att få hjälp.

 

Förebyggande arbete

 

Vid höstterminens start introduceras i åk 1 skolans drogpolicy och handlingsplan av skolkurator och skolsköterska på ett aktivt sätt genom information. Denna introduktion följs upp i samband med höstterminstart i alla årskurser. Information till all personal sker varje hösttermin.

 

Skolsköterska samtalar med eleverna om ANTD (alkohol, narkotika, tobak och droger) på erbjudet hälsosamtal i åk 1.

Handlingsplan - åtgärder vid oro, misstanke, drogpåverkan eller innehav av droger

 

Narkotika och alkohol

När personal eller elev på skolan misstänker att elev eller personal på skolan använder narkotika och alkohol i skolan skall skolledningen informeras. Skolledningen tar kontakt med elev, vårdnadshavare och även med socialtjänst och polis vid behov (elev under 18 år). Detta görs i enlighet med skolinspektionen och skolverkets regelverk.

Berga genomför drogtester (frivilliga och slumpvisa kontroller samt vid misstanke om missbruk) som ett led i vårt arbetsmiljöansvar (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 2 §) och för att förebygga olyckor och skador. Vid positivt drogtest får eleven inte delta i praktiska övningar eller gå ut på APL. När eleven kan visa ett intyg på att det inte finns droger kvar i kroppen får elev delta som vanligt i undervisning.

 

 • Eleven uppmanas att lämna drogtest. Vägrar eleven stängs eleven av från praktiska övningar och APL.
 • Rektor kallar skyndsamt till möte med elev och vårdnadshavare (om omyndig). Om eleven är myndig kallas denna till möte och försörjningsansvarig informeras. En handlingsplan upprättas.
 • Skolan anmäler till socialtjänsten (14 kap 1 Socialtjänstlag 2001:453).
 • Vid innehav eller försäljning av droger görs en polisanmälan.
 • Rektor beslutar om eleven ska stängas av från skolan.

 

Tobak/Nikotin

Elever som upptäcks vara rökare/snusare erbjuds stöttning och råd hos skolsköterskan.

Vårdnadshavare informeras (omyndig elev).

 

Uppföljning av åtgärder

Årligen utvärderas skolans förebyggande insatser i slutet på vårterminen.

Elevhälsoteamet ansvarar för den årliga uppföljningen och revideringen av drogpolicyn.

Eventuella förbättringsbehov implementeras till nästkommande läsår.

 

Ansvarig

Rektor

 

Källor:

Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen

Graaf, Å. och Persson, M. 2011. Boken om knark och sånt.

Tobakslagen 1993:581 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/

UMO http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/drogtester-1.172847

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf

Hübinette, S (2012) Narkotikafri skola 3,0:policy, åtgärder och drogtestning i gymnasieskolan.Stockholm: Fri Förlag.

Försäkran att vi tagit del av skolans rök- och drogpolicy

Aktuellt

Läsårsdata 2023-2024

Påsklov 2 – 5 apr (v 14)
Lovdag fre 10 maj
Studenten fre 7 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 1 och 2 slutar ons 12 juni


Läsårsdata 2024-2025 

HT börjar tor 15 aug för årskurs 1
HT börjar mån 19 aug för övriga
Höstlov 28 okt – 1 nov (v 44)
HT slutar fre 20 dec

VT börjar tis 7 jan
Sportlov 24 - 28 feb (v 9)
Påsklov 14 – 17 apr (v 16)
Lovdag fre 2 maj och fre 30 maj
Studenten tors 5 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 2 och 3 slutar ons 11 juni

Information

Berga Naturbruksgymnasium ligger mellan Stockholm och Nynäshamn.
GPS-coordinater: 59.091681, 18.108213

Hitta hit med bil: Väg 73 från Stockholm, ta av vid trafikpl Fors/Försvarsmakten. Sväng höger mot Västerhaninge. Efter 300 m, sväng vänster mot Stav. Efter ca 1,7 km sväng vänster.

Hitta hit kommunalt: Pendeltåg till Västerhaninge och sedan buss 847 eller 843 till Berga Gård.

Kontakt

Berga naturbruksgymnasium
Berga Skolväg 1
137 91 Västerhaninge
072 – 468  97 57

info@bergaedu.se

Visselblåsa?

 
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att se till att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.
Ok