Klagomålshantering

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till rektor på Berga. Klagomålet ska lämnas skriftligen via mail eller postburet brev till skolans adress (se nedan). Rektor ansvarar för att det skriftliga klagomålet lämnas vidare för fortsatt handläggning. En bekräftelse på att rektor tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig snarast efter det att rektor tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts. I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår genom att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan).

Elever och vårdnadshavare informeras om rutinerna i samband med läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomål till huvudmannen

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

 

Klagomålet ska sändas till:

E-post: christina.apler-lindstrom@regionstockholm.se, Ämnesrad: Klagomål

Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm

 

Ditt klagomål bekräftas av Region Stockholm med utgångspunkten att ärendet ska behandlas så skyndsamt som möjligt.

Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.

När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om
hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.

Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.