Internatpolicy på Berga naturbruksgymnasium

Boendet

 1. Eleven behöver kunna hålla god ordning, städa och vårda sitt rum och tillsammans hålla god ordning och rent i gemensamma utrymmen. Rumsbesiktning sker med jämna mellanrum.
 2. Eleven förbinder sig att vara aktsam om Bergas egendom. Eleven är ersättningsskyldig för skador som uppkommit i rummet. Betalningsansvarig måste ha en egen hemförsäkring.
 3. Skolans personal har rätt att tillträda rummen för rumsbesiktningar och för att kunna utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
 4. Vid utflyttning ska rum samt tillhörande utrymmen vara städade och rena och i samma skick som vid inflyttning. Elev och betalningsansvarig är ersättningsskyldiga för skador som uppkommit i rummet.
 5. Om man vill ha egna möbler så får man i så fall förvara skolans möbler på egen plats och återställa vid utflyttning.
 6. Internatet är stängt på helger och lov. Eleven kommer på måndag morgon och lämnar internatet på fredag eftermiddag efter skoldagens slut.
 7. Lås dörren till ditt rum när du inte är där. Skolan har ingen försäkring som ersätter förlorade ägodelar. Borttappad nyckel ska ersättas med den aktuella kostnaden som uppstår. 

Elevs förhållningssätt

 1. Eleven ska visa hänsyn och inte störa andra på Berga. Det ska vara lugnt och tyst på samtliga elevhem efter kl. 22.00.
 2. Besök av utomstående får endast ske måndag till torsdag efter skoldagens slut och endast efter inbjudan av elev som bor på internatet. Internatelev meddelar jourpersonal kl 16.30 innan besöket. Besökaren måste lämna Berga senast kl. 21.00 då även grindarna stängs. Elev som tar emot besök ansvarar för besökarens uppträdande.
 3. Nedskräpning är förbjudet på skolans område och internat. Skräp och sopor ska sopsorteras på Bergas återvinningsstation.
 4. Djur är inte tillåtna på internatet.
 5. Spel och vadslagning om pengar får inte förekomma på internatet. 

Elevs hälsa och frånvaro                                  

 1. Internatboendet kräver att eleven tar personligt ansvar för sin hälsa och välmående och kommer i tid till alla lektioner.
 2. Eleven behöver kunna sköta sin dagliga hygien samt regelbunden tvätt av kläder.
 3. Eleven behöver ha en god och stabil psykisk hälsa.
 4. Eleven ska kunna sköta eventuella medicineringar självständigt.
 5. All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft senast kl. 08.30 samma dag för att hinna registreras och undvika utskick om oanmäld frånvaro till vårdnadshavare.
 6. Elev som är sjuk- eller frånvaroanmäld måste omgående åka hem.
 7. Om eleven rapporteras till CSN så sägs internatplatsen upp. 

Rök- och drogpolicy

 1. Det råder totalt rökförbud inom skolans område och internat förutom anvisad plats.
 2. Det är förbjudet att använda, förvara, inneha eller vara påverkad av alla former av berusningsmedel eller droger inom skolans område och internat. Detta gäller även om eleven är myndig. Skolans personal äger rätt att beslagta allt som är otillåtet. Skolan polisanmäler vid alla former av innehav och bruk av droger. 

Knivpolicy

 1. Elever får inte bära kniv på Berga. Om kniv behöver användas i utbildningssyfte tillhandahåller Berga dessa under lektionstid. 

Propaganda

 1. Material som kan uppfattas som kränkande/främlingsfientliga/sexistiska och/eller provocerande får inte förekomma på elevens rum eller på skolans område. Detta gäller även klädsel och musik som kan väcka anstöt. 

Trafik

 1. Det är inte tillåtet att medta eller framföra motorfordon till eller på skolans område som denne inte har behörighet att framföra. Motorfordonet ska vara besiktigat och försäkrat.
 2. Motorfordon ska parkeras på anvisad plats efter beviljad ansökan om parkeringsplats.
 3. Det egna fordonet får inte användas för att ta sig runt på Berga. 

Konsekvenser för överträdelser enligt punkter ovan

 1. Muntlig varning samt kontakt med vårdnadshavare/betalningsansvarig
 2. Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare/betalningsansvarig
 3. Avstängning från internatet under en period.
 4. Uppsägning av internatplats. 

Övrigt

 1. Internatavgiften utgår under hela läsåret, utan avdrag för lov, praktik och APL.
 2. Skolans personal har alltid tolkningsföreträde.